Minggu, 12 Februari 2012

SK PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR


CGF4PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UPTD PENDIDIKAN KEC. CICANTAYAN
SD NEGERI CIKAREO
Alamat : Kp. Cikareo II Ds/Kec. Cicantayan Kabupaten Sukabumi
                    
KEPUTUSAN KEPALA SDN CIKAREO           Lampiran I          : Kep. Mendikbud
Nomor : 421.2/02/SK/SD-CKR/VII/2011                  Nomor                 : 025/0/1995           

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikareo, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi :
Menimbang                    :     Bahwa dalam rangka mempelancar proses belajar mengajar di SDN Cikareo, perlu menetapkan pembagian tungas guru.
Mengingat                      :     -     Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang SISDIKNAS;
                                             -     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan           Dosen;
-          Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
-          Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 8 Tahun 1993
-          Surat Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993;
-          Keputusan Rapat Dinas Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN Cikareo tanggal 18 Juli 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan                   :
Perama                                 Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan aktivitas pada tahun pelajaran seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua                            :     Menugaskan guru untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
Ketiga                            :     Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala sekolah.
Keempat                         :     Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Kelima                            :     Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebangaimana mestinya.
Keenam                          :     Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Cikareo
Pada tanggal   : 20 Juli 2011

Kepala Sekolah

O M A, S.Pd
NIP. 19551107 197803 1 004

Tembusan disampaikan kepada :
1.       Yth. Kepala UPTD Dinas P dan K Kecamatan Cicantayan
2.       Yth. Ketua Komite Sekolah SDN Cikareo
3.       Pertinggal
CGF4PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UPTD PENDIDIKAN KEC. CICANTAYAN
SD NEGERI CIKAREO
Alamat : Kp. Cikareo II Ds/Kec. Cicantayan Kabupaten Sukabumi

Lampiran I Keputusan Kepala SD Negeri Cikareo
Nomor : 421.2/02/SK/SD-CKR/VII/2011

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No
Nama/NIP/NUPTK
Pangkat/ Gol
Ruang
Guru Kelas/
Mapel
Jumlah Jam
1.
OMA, S.Pd
195511071978031004/9439733635200013
Pembina/ IV a
GMP Matematika Kelas IV-V
12 Jam
2.
Dudu Ruhimat, S.Pd
196008011981121003/3133738640200053
Pembina/ IV a
Guru Kelas III
28 Jam
4.
Enung syarif, S.Pd
195702041984121001/6448743645300003
Pembina/ IV a
Guru Kelas VI
28 Jam
5.
Tati Rustiati
196004191979122001/1951738639300032
Pembina/ IV a
Guru Kelas II
24 Jam
6.
Edi Suryadi, S.Pd
8037763665200023
-
-       Guru Kelas V
-       Bahasa Inggris kelas IV, V,VI
25 Jam
6 jam

7.
Tedi Mulyadi
5647 7576 5720 0002
-
Guru Kelas IV
28 Jam
3.
Alivi Rahmawati, S.Pd
2739761663200030
-
Guru Kelas I
24 Jam
8.
Vida Sundawati, S.Pd
0935761662300072
-
GMP SBK
6 JamCikareo, 20 Juli 2011

Kepala Sekolah

O M A, S.Pd
NIP. 19551107 197803 1 004
CGF4PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UPTD PENDIDIKAN KEC. CICANTAYAN
SD NEGERI CIKAREO
Alamat : Kp. Cikareo II Ds/Kec. Cicantayan Kabupaten Sukabumi
                    
Lampiran II Keputusan Kepala SD Negeri Cikareo
Nomor : 421.2/02/SK/SD-CKR/VII/2011

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No
Nama/NIP/NUPTK
Pangkat/ Gol
Ruang
Tugas Bimbingan
Sasaran Bimbingan
1.
OMA, S.Pd
195511071978031004/9439733635200013
Pembina/ IV a
Membimbing Guru dalam Pelajaran dan Humas
Kelas I-VI
2.
Dudu Ruhimat, S.Pd
196008011981121003/3133738640200053
Pembina/ IV a
Perpustakaan dan Minat Baca Siswa
Kelas I-VI
3.
Enung syarif, S.Pd
195702041984121001/6448743645300003
-
Pembina Pramuka Putri
Kelas I-VI
4.
Tati Rustiati
196004191979122001/1951738639300032
Pembina/ IV a
Kegiatan Keagamaan
Kelas I-VI
5.
Edi Suryadi, S.Pd
8037763665200023
Pembina/ IV a
UKS
Kelas I-VI
6.
Tedi Mulyadi
5647 7576 5720 0002
-
Pembina Pramuka Putra dan Bahasa Inggris
Kelas I-VI
7.
Alivi Rahmawati, S.Pd
2739761663200030
-
Olahraga
Kelas I-VI
8.
Vida Sundawati, S.Pd
0935761662300072
-
Kesenian dan Keterampilan
Kelas I-VI


Cikareo, 20 Juli 2011

Kepala Sekolah

O M A, S.Pd
NIP. 19551107 197803 1 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar